مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 ساری
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 ساری 
[ دوشنبه بیست و پنجم دی 1391 ] [ 9:16 ] [ مدیر وبلاگ ]


موضوعات مرتبط: واحد آزمون
ادامه مطلب
[ چهارشنبه سیزدهم دی 1391 ] [ 7:44 ] [ مدیر وبلاگ ]
[ پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391 ] [ 13:41 ] [ مدیر وبلاگ ]
[ دوشنبه هفتم فروردین 1391 ] [ 13:53 ] [ مدیر وبلاگ ]

تقويم اجرايي آزمون هاي همزمان در سال 1390 سراسر كشور

مرحله

مهلت ثبت نام و ارسال آمار به مركز


تحويل كارت به مراكز

زمان آزمون كتبي

اعلام نتايج

زمان برگزاري آزمون عملي از

از تاريخ

لغايت

اول

15/1/90

21/1/90


4/2/90

7/2/90 لغايت 14/2/90

21/2/90

28/2/90

دوم

24/2/90

29/2/90


16/3/90

21/3/90 لغايت 31/3/90

7/4/90

15/4/90

سوم

11/4/90

15/4/90


1/5/90

5/5/90 لغايت 12/5/90

19/5/90

30/5/90

چهارم

22/5/90

27/5/90


15/6/90

19/6/90 لغايت 30/6/90

3/7/90

10/7/90

پنجم

5/7/90

10/7/90


25/7/90

30/7/90 لغايت 7/8/90

15/8/90

25/8/90

ششم

18/8/90

25/8/90


13/9/90

19/9/90 لغايت 26/9/90

3/10/90

14/10/90

هفتم

19/9/90

26/9/90


12/10/90

19/10/90 لغايت 28/10/90

8/11/90

16/11/90

هشتم

9/11/90

15/11/90


26/11/90

30/11/90 لغايت 7/12/90

14/12/90

20/12/90

 

توضيحات:

-          در هر مرحله از آزمون كارآموز فقط حق شركت در آزمون يك حرفه را دارد.

-          در مراحل هشت گانه كليه آزمون ها برگزار ميگردد.

  • تبصره : آزمون متقاضيان ادواري صرفا در مراحل اول و سوم و پنجم برگزار ميگردد.
  • تبصره : آزمون دانش آموزان شاخه كاردانش وزارت آموزش و پرورش در مراحل دوم ، چهارم و ششم برگزار ميگردد.

-    متقاضيان آزمون هاي ادواري در طول يك سال صرفا دوبار حق شركت در آزمون را دارند.


موضوعات مرتبط: واحد آزمون
[ چهارشنبه بیست و هفتم بهمن 1389 ] [ 9:59 ] [ مدیر وبلاگ ]

شرايط قبولي در ارزشيابي احراز صلاحيت شغلي
1-   ارزشيابي مهارتهاي شغلي شامل: آزمون كتبي و آزمون عملي مي باشد( آزمون مشاهده اي نيز بخشي از آزمون عملي محسوب مي گردد كه در حين كار ملحوظ نظر آزمونگر قرار خواهد گرفت.)

2-   معيار ارزشيابي براي آزمون كتبي و عملي نمره است كه محدوده آن صفر تا صد تعيين مي گردد.

3-   ضريب وزني آزمون كتبي 25/0 و ضريب وزني آزمون عملي 75/0 براي كليه استانداردهاي مهارتي مي باشد كه تلفيقي از نمرات كسب شده با احتساب ضرايب مذكور به صورت يك نمره واحد در گواهي نامه داوطلب درج مي گردد.

4-   شرط موفقيت در ارزشيابي احراز صلاحيت شغلي

1-4- كسب حداقل نمره 50 در آزمون كتبي

2-4- كسب حداقل نمره 70 در آزمون عملي

3-4- كسب حداقل معدل 70 بر اساس ميانگين وزني كه معدل از طريق فرمول زير محاسبه مي گردد:

نمره كتبي × 25/0 + نمره عملي × 75/0 = معدل

1-3-4- كسب نمره 50 براي ورود به آزمون عملي به عنوان پيش شرط الزامي است. به عبارت ديگر فردي كه نمره آزمون كتبي وي كمتر از 50 باشد مردود علمي مي باشدو بايد با پرداخت حق آزمون در آزمون نوبت بعد شركت نمايند.

2-3-4- كسب نمره حداقل 70 در بخش عملي الزامي ا ست و كسانيكه با رعايت بند 1-3-4- نمره عملي آنها كمتر از 70 است بايد در آزمون مجدد عملي شركت كنند در صورت كسب نمره 70 و بيشتر و كسب معدل حداقل 70 قبول شناخته مي شوند.

3-3-4- چنانچه متقاضي حد نصاب نمره 50 و 70 را به ترتيب در آزموناي كتبي و عملي كسب كند ولي معدل 70 را كسب نكرده باشد. مي بايست در آزمون عملي شركت كند تا حد نضصاب معدل (70) را كسب نمايد.

4-4- حد نصاب نمره قبولي براي متقاضيان كارت مديريت (كه فعلا فقط با آزمون كتبي سنجيده مي شوند) كسب نمره 70 از صد مي باشد و متقاضياني كه نمره آنها كمتر از 70 باشد مردود علمي مي باشند)

5- كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفه اي كه در آزمون كتبي نمره 50 و بيشتر را كسب كرده اند ولي حد نصاب نمره قبولي (در بخش عملي و معدل) را كسب نكرده اند، تا شش ماه پس از اعلام نتيجه قطعي يك بار ديگر مي توانند با پرداخت حق آزمون در آزمون عملي مجددشركت نمايند.

6- كارآوزان آموزشگاههاي آزاد و متقاضيان آزمون ادواري كه در آزمون كتبي نمره 50 و بيشتر را كسب كرده اند تاشش ماه پس از اعلام نتيجه قطعي مي توانند يك بار ديگر بدون پرداخت حق آزمون براي كسب حد نصاب نمره قبولي (در بخش عملي و معدل) در آزمون عملي مجدد شركت نمايند.

7- كارآموزان شاخه كار دانش (دولتي) حداكثر 3 بار(يك بار آزمون عملي مرحله اول و دوبار آزمون عملي مجدد) براي يك استاندارد در طول يكسال بدون پرداخت حق آزمون مي توانند در آزمون عملي شركت كنند.

1-7- كارآموزان شاخه كار دان شهنرستانهاي غيرانتفاعي جهت آزمون مرحله اول براي هر استاندارد حق آزمون پرداخت مي كنند و شركت در دو بار آزمون مجدد عملي بدون پرداخت حق آزمون خواهد بود.

2-7- دانش آموزان لازم التعليمي كه شهريه آنها را سازمان آموزش و پرورش استان پرداخت مي نمايد و به مراكز آموزشي دولتي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و آموزشگاه هاي آزاد معرفي مي شوند مانند بند 7 عمل مي شود.

8- اعتراض به آزمون كتبي يك بار حداكثر يك هفته پس از اعلام نتايج امكان پذير است و اعتراض به آزمون عملي (به دليل تغيير شرايط اجراي كار) وارد نمي باشد.

9- اداره كل آموزش فني و حرفه اي حداكثر يك ماه پس از اعلام نتيجه قطعي آزمون گواهي نامه قبولي متقاضيان را صادر مي نمايد.

صدور گواهي نامه

1-    به اشخاصي كه در ارزشيابي احراز صلاحيت شغلي موفقيت كسب كنند،‌گاهي نامه هاي متناسب با درجه ي استاندارد مهارت آموزشي اعطاء مي شود. در اين گواهي نامه علاوه بر مشخصات فردي شركت كننده، اطلاعات مربوط به ميزان ساعت آموزشي،‌امتياز كسب شده و سطح آن (عالي، خيلي خوب، خوب) شماره استاندارد، تاريخ ارزشيابي ، تاريخ صدور گواهي نامه و مرجع ارزشيابي نيز درجه مي شود. هر گواهي نامه فقط يك بار صادر مي شود لذا "نسخه دوم صادر نمي شود" روي آن درج مي شود.

تبصره 1- در گواهي نامه ارزشيابي صلاحيت شغلي داوطلبان آزاد و نيروي كار شاغل (ادواري) ميزان ساعت آموزش قيد نمي گردد.

تبصره 2- درصورت امحاء گواهي نامه، بر اساس سوابق موجود تاييديه آن صادرمي شود كه هم ارزش گواهي نامه است.

تبصره 3: نتايج كسب شده در ارزشيابي براي احراز شرايط شغلي در سه سطح "خوب" امتيازهاي 70 تا 80 "خيلي خوب" امتيازهاي 81 تا 90 و "عالي" امتيازهاي 91 تا 100 دسته بندي مي شود و در مدارك ارزشيابي و گواهي نامه درج مي گردد.

2-    اگر دوره هاي آموزشي، بخشي از يك استاندارد مهارت و آموزش را شامل شود، گواهي شركت در دوره آموزشي صادر مي شود و شماره ي استاندارد مهارت درآن قيد نمي شود.

3-    در گواهي نامه هاي دوره آموزشي كه بر اساس استانداردهاي موسسه هاي خارج از كشور با توافق سازمان اجرا مي شود، نشانه و نام موسسه خارجي نيز قيد مي شد.

4-    مراجع صدور گواهي نامه:


موضوعات مرتبط: واحد آزمون
[ یکشنبه هجدهم اسفند 1387 ] [ 8:17 ] [ مدیر وبلاگ ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

مركزآموزش فني و حرفه اي شهيد بهشتي از سال 1371 فعاليت آموزشي خود را شروع

نموده وتاكنون نيز ادامه دارد .

مشخصات مركز:

عرصه 442متر،عيان 48/911،تعداد كارگاهها 5، تعداد پرسنل15،تعداد مربيان 7 نفر
امکانات وب
netsoft
قشم آنلاین

Strobe:

on

off

saideh.com

saideh.com

saideh.com

saideh.com

saideh.com

saideh.com

saideh.com

saideh.com

saideh.com

ضمنا" آموزش به صورت رايگان ميباشد